Allmänna villkor

 1. Bakgrund
  1. Arthro Therapeutics är ett CE-certifierat företag som tillhandahåller molnbaserade tjänster för stödbaserad egenbehandling av artros. Tjänsterna består bland annat av kommunikations-, utbildnings- och behandlingsverktyg för vårdtagare och vårdgivare. Tjänsterna består huvudsakligen av en digital plattform där personer som lider av artros kan genomgå Programmet samt erhålla löpande utbildnings- och behandlingsförslag för stödbaserad egenbehandling. I Tjänsten möjliggörs även för Användaren att under Programmet interagera med legitimerade fysioterapeuter.
  2. Arthro Therapeutics tecknar avtal med såväl Vårdgivare, fristående legitimerade fysioterapeuter samt anställda legitimerade fysioterapeuter som önskar ansluta sig till Tjänsten och därmed komma i kontakt med Användare via Tjänsten.
 2. Allmänt och definitioner
  1. Dessa Allmänna villkor gäller mellan Arthro Therapeutics och fysisk person som använder Tjänsten. Genom att ansluta sig eller använda Tjänsten godkänner Användaren dessa Allmänna villkor. Genom att godkänna dessa Allmänna villkor förklarar Användaren även att densamme tagit del av informationen häri.
   • Allmänna villkor” Dessa allmänna villkor.
   • ”Användaren” Den fysiska person som registrerat sig som användare av Tjänsten.
   • ”Konto” Det personliga användarkontot som Användaren registrerar för att kunna använda Tjänsten.
   • ”Arthro Therapeutics” Arthro Therapeutics AB, org.nr: 556941-9210
   • ”Vårdgivaren” Privat eller offentlig vårdgivare eller enhet inom en vårdgivare, exempelvis en vårdcentral, som ingått avtal med Arthro Therapeutics om nyttjande av Tjänsten och med vilken Användaren kommunicerar via Tjänsten.
   • ”Fysioterapeuten” Fysisk person som anslutit sig till Arthro Therapeutics nätverk av legitimerade fysioterapeuter och med vilken Användaren kommunicerar via Tjänsten. Fysioterapeuten är antingen anställd av Vårdgivaren, anställd av Arthro Therapeutics eller enskild näringsidkare.
   • ”Inloggningsuppgifter” De uppgifter som Användaren tilldelas i samband med registreringen av Kontot och som krävs för att få åtkomst till Tjänsten.
   • ”Programmet” Ett av Arthro Therapeutics specialutvecklat, interaktivt och evidensbaserat sexveckorsprogram för behandling av artros. Programmet tillhandahålls digitalt via Tjänsten.
   • ”Tjänsten” Tjänsten utgörs av en digital mjukvaruplattform genom vilken Användaren kan genomgå Programmet samt interagera med Vårdgivare och Fysioterapeuter. Tjänsten tillhandahålls av Arthro Therapeutics via Webbsidan och Applikationen.
   • ”Webbsidan” De webbsidor som ägs eller förvaltas av Arthro Therapeutics inkluderat, men ej begränsat till, www.jointacademy.com och från vilken/vilka Tjänsten är tillgänglig.
   • ”Applikationen” Den mobila applikation från vilken Tjänsten är tillgänglig för Användaren.
   • ”Tredjepartsapplikation” Programvara eller tjänst som tillhandahålls av annan part än Arthro Therapeutics och där det är uppenbart att rättigheterna tillkommer annan part än Arthro Therapeutics eller ett företag som ingår i samma koncern som Arthro Therapeutics eller som enligt de Allmänna villkoren beskrivs som en Tredjepartsapplikation.
   • ”Tredjepartshemsidor” Webbsidor som tillhör tredje part och som hänvisas till på Webbsidan eller i Applikationen.
   • ”Användardata” Anonymiserad information/data som skapas i samband med Användarens nyttjande av Tjänsten.
 3. Allmänt om Tjänsten
  1. Tjänsten utgörs av en digital mjukvaruplattform genom vilken Användaren kan komma i kontakt med Fysioterapeuter online som i sin tur kan guida och vägleda Användaren genom Programmet. Användaren har även efter Programmet möjlighet att nyttja Tjänsten för att erhålla individuella förslag på långsiktig, stödbaserad, egenbehandling av sin artros.
 4. Allmänt om Programmet
  1. Programmet, som utvecklats av Arthro Therapeutics, bygger på evidensbaserad forskning och härrör ur projektet ”Bättre Omhändertagande av patienter med Artros”. Under Programmet erhåller Användaren bland annat förslag på individualiserade övningar samt ges möjlighet till interaktiv coachning av Fysioterapeuter som anslutit sig till Tjänsten.
  2. Användaren har i samband med att Programmet startar möjlighet att skicka förfrågningar till Fysioterapeuter om att interagera med Användaren under Programmets löptid. Användaren kan även erhålla förfrågningar från Fysioterapeuter att genomgå Programmet. Vilka Vårdgivare eller Fysioterapeuter som Användaren har möjlighet att interagera med under Programmet kan vara begränsat med hänsyn till föreliggande avtal mellan det landsting inom vilket Användaren är folkbokförd eller Användarens försäkringsbolag.
  3. Den Fysioterapeut som accepterar en förfrågan om att interagera med Användaren under Programmet utgör Användarens kontaktyta under hela Programmet. Fysioterapeuten har i uppgift att vägleda och coacha Användaren under tiden som Användaren genomgår Programmet. Fysioterapeuten agerar antingen för Arthro Therapeutics räkning eller för en Vårdgivares räkning. Om Fysioterapeuten agerar på uppdrag av Arthro Therapeutics, antingen i egenskap av enskild näringsidkare eller såsom anställd, är Arthro Therapeutics alltid att anse som vårdgivare.
 5. Registrering m.m.
  1. Tjänsten är åtkomlig för Användaren via Webbsidan och Applikationen och användandet förutsätter att Användaren registrerat ett Konto på Webbsidan eller Applikationen samt att registreringen bekräftats av Arthro Therapeutics. Registrering kräver att Användaren accepterar dessa Allmänna villkor. I samband med att Användaren mottar bekräftelse via e-post från Arthro Therapeutics på den e-postadress som Användaren har angivit ingår Användaren ett avtal med Arthro Therapeutics med anledning av nyttjandet av Tjänsten. Arthro Therapeutics använder sig av tvåstegsidentifiering genom användandet av Bank-ID, eller annat av Arthro Therapeutics acceptabelt identifieringsalternativ, för att säkerställa Användarens identitet. I samband med registreringen måste Användaren därför uppge bland annat sitt namn och sitt personnummer.
  2. Endast rättskapabla, fysiska personer, över 18 år tillåts registrera ett Konto. Kontot är personligt och får endast nyttjas av Användaren personligen. Flera registreringar under olika Konton är inte tillåtna. I samband med registrering ska Användaren även genomgå ett onlinebaserat test som syftar till att dokumentera Användarens sjukdomstillstånd. Endast de Användare som efter att ha genomgått testet konstaterats ha ett dokumenterat sjukdomstillstånd har möjlighet att använda Tjänsten.
  3. Vid registreringen garanterar Användaren att Användaren har kapacitet att ingå bindande avtal och att Användaren endast uppger korrekta, aktuella och fullständiga uppgifter som registreringen kräver. Dessa uppgifter måste vara korrekta och aktuella till alla delar. Användaren är skyldig att hålla aktuell information i sitt Konto uppdaterad och korrekt. Om uppgifterna förändras ska Användaren korrigera uppgifterna omedelbart. Arthro Therapeutics har rätt att, i kraft av sin egen bedömning, när som helst vägra registrering och även ändra de kriterier som gäller för att få registrera ett Konto.
  4. Vid registreringen tilldelas Användaren Inloggningsuppgifter. Inloggningsuppgifterna kan inte ändras av Användaren. Användaren ansvarar för att Kontot används enbart av Användaren själv, och är i detta syfte skyldig att hålla Inloggningsuppgifter skyddade och utan åtkomst för obehöriga. Användare ska omedelbart meddela Arthro Therapeutics om någon obehörig part kommer över sådan information som Användare är skyldig att hålla skyddad enligt denna bestämmelse.
  5. Användaren har möjlighet att när som helst avregistrera sig genom att kontakta Arthro Therapeutics på någon av de kontaktuppgifter som anges häri eller följa instruktionerna på Webbsidan eller Applikationen, varvid Arthro Therapeutics bekräftar och utan dröjsmål genomför Användarens begäran.
  6. Avtalet gäller så länge som Användaren har ett aktivt Konto. Kontot är aktivt fram till den dagen då (i) Användaren avregistrerar sig som Användare, (ii) Arthro Therapeutics stänger av Användaren från Tjänsten eller (iii) då Tjänsten av annan anledning stängs ner av Arthro Therapeutics.
 6. Nyttjandet av Tjänsten
  1. Genom att registrera sig som användare erhåller Användaren en icke-exklusiv, icke överförbar och fullt återkallningsbar rätt att få tillgång till och använda Tjänsten enligt dessa Allmänna villkor. Användaren är även skyldig att följa de instruktioner som Arthro Therapeutics tillhandahåller för användandet av Tjänsten.
  2. Användaren garanterar att Tjänsten inte kommer att nyttjas för ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller dessa Allmänna villkor. Användaren ansvarar för all aktivitet som sker inom ramen för dennes Konto. Arthro Therapeutics tar inget ansvar för obehörigas tillgång till Kontot som beror på Användarens oaktsamhet.
  3. Användaren är, i enlighet med tillämplig lagstiftning, personligt ansvarig för allt material och innehåll som genereras av Användaren och som görs tillgängligt av Användaren för andra användare, Vårdgivare, Fysioterapeuter eller tredje part. Användaren ansvarar även för att allt material, med undantag för sådant material som tillhandahålls av Arthro Therapeutics, som görs tillgängligt av Användaren via Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller strider mot tillämplig lagstiftning eller på annat sätt riskerar att skada tredje part. Användaren ska hålla Arthro Therapeutics skadelöst i det fall användandet av Tjänsten medför skadeståndsansvar för Arthro Therapeutics eller annan i förhållande till tredje part.
  4. Användaren ska följa de säkerhetsföreskrifter som Arthro Therapeutics vid var tid har angivit angående Tjänsten. Arthro Therapeutics äger rätt att när som helst ändra gällande säkerhetsföreskrifter vilka träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats i Tjänsten. Det är Användarens ansvar att kontinuerligt hålla sig uppdaterad med gällande säkerhetsföreskrifter.
  5. Vid missbruk av Tjänsten är Användaren skyldig att ersätta Arthro Therapeutics för den skada som uppkommit i samband med missbruket. Användaren ska vidare ersätta Arthro Therapeutics för den skada som uppstår med anledning av att Användaren använder Tjänsten i strid mot gällande lagstiftning eller dessa Allmänna villkor.
 7. Ändringar, uppdateringar, begränsad tillgång till Tjänsten m.m.
  1. Arthro Therapeutics garanterar inte någon kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Tjänsten kan när som helst komma att störas eller påverkas av faktorer utanför Arthro Therapeutics kontroll. Arthro Therapeutics lämnar inga garantier för Tjänstens funktion eller tillgänglighet.
  2. Arthro Therapeutics har rätt att när som helst implementera uppdateringar och nya versioner av Tjänsten i sådan utsträckning som Arthro Therapeutics finner lämpligt. Arthro Therapeutics har vidare rätt att, utan föregående upplysning, genomföra ändringar, av vad slag det än må vara, i Tjänsten eller sättet på vilket Tjänsten tillhandahålls.
  3. Arthro Therapeutics har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgången till Tjänsten om detta är nödvändigt med hänsyn till bland annat tekniska-, underhålls- eller säkerhetsmässiga skäl. I de fall nyttjandet av Tjänsten allvarligt skadar eller riskerar att allvarligt skada Arthro Therapeutics, annan användare, Vårdgivare, Fysioterapeut eller tredje part har Arthro Therapeutics rätt att omedelbart stänga av tillgången till Tjänsten.
  4. Arthro Therapeutics äger rätt att när som helst stänga av Användaren från Tjänsten om Användaren, enligt Arthro Therapeutics egen bedömning, misstänks bryta mot de regler som gäller vid användandet av Tjänsten eller dessa Allmänna villkor eller på annat sätt medföra skada för Arthro Therapeutics, Vårdgivare, Fysioterapeut annan användare eller annan person.
  5. Utöver vad som anges ovan har Arthro Therapeutics rätt att när som helst upphöra, avsluta eller ta bort hela eller delar av Tjänsten inkluderat, men ej begränsat till, särskilda funktioner eller innehåll i Tjänsten samt sådant material som gjorts tillgängligt i Tjänsten av Användaren. Arthro Therapeutics är ej ansvariga för eventuella skador, direkta och indirekta, som uppstår med anledning av Tjänsten ändrats, modifierats, avslutats eller begränsas eller att innehåll eller material i Tjänsten tas bort i något avseende.
 8. Tredjepartsapplikationer
  1. För att kunna nyttja delar av Tjänsten kan det av Användaren komma att krävas att Användaren har tillgång till sådana Tredjepartsapplikationer som Arthro Therapeutics anvisar. Användare ansvarar självständigt för att genomföra installation och uppdateringar av sådana Tredjepartsapplikationer som krävs för nyttjandet av Tjänsten samt garanterar att nyttjandet av Tredjepartsapplikationer med vilka Tjänsten associeras sker i enlighet med villkoren för användandet av tredjepartsapplikationen.
  2. Arthro Therapeutics ansvarar ej för fel, och garanterar ej heller funktionaliteten, i Tredjepartsapplikationer. Fel i Tredjepartapplikationer ska rapporteras direkt till Tredjepartsleverantören.
 9. Immateriella rättigheter
  1. Arthro Therapeutics äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten, inkluderat men ej begränsat till programvara och design samt allt material och innehåll som genereras i Tjänsten. Användaren erhåller inga immateriella rättigheter till Tjänsten eller något av det material som skapas i Tjänsten. Allt sådant material tillfaller Arthro Therapeutics, således även material som tillgängliggörs av Användaren. Detta innebär bland annat att Arthro Therapeutics är fortsatt ägare av samtliga sina immateriella rättigheter och kännetecken såsom upphovsrätter, mönsterskydd, varumärken och andra registrerade och icke-registrerade rättigheter. Inget i avtalet ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåts till Användaren.
  2. Användaren äger inte rätt att kopiera, reproducera, sälja, licensiera, distribuera, modifiera, dekompilera eller på annat sätt göra ändringar i Tjänsten och inte heller göra Tjänsten, eller delar av Tjänsten, tillgänglig för annan.
 10. Tredjepartshemsidor
  1. Webbsidan eller Applikationen kan komma att länka till Tredjepartshemsidor. Tredjepartshemsidor står utanför Arthro Therapeutics kontroll och ansvar. Arthro Therapeutics ansvarar inte för innehållet i Tredjepartshemsidor och är inte heller ansvarigt för eventuell skada som uppstår i samband med användning av tjänster som återfinns på Tredjepartshemsidor.
  2. Arthro Therapeutics uppmanar Användaren och besökare på Webbsidan som klickar på länkar till Tredjepartshemsidor att granska villkor och sekretesspolicy för dessa sidor. Allt nyttjande av material, tjänster eller annat, som återfinns på Tredjepartshemsidor sker på Användarens egen risk.
 11. Cookies
  1. En cookie är en passiv textfil som lagras av webbläsaren på Användarens dator eller annan enhet vid uppkoppling mot Webbsidan eller Applikationen. Arthro Therapeutics använder cookies för att underlätta Användarens användning av Tjänsten samt i syfte att inhämta information såsom statistik av Användarens eller andra användares användning av Tjänsten. Genom att acceptera dessa Allmänna villkor lämnar Användare sitt godkännande till användandet av cookies. Användaren har även möjlighet att neka mottagandet av cookies i sin webbläsare.
 12. Hantering av personuppgifter m.m.
  1. Arthro Therapeutics är, där inget annat särskilt anges, personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och patientdatalagen (2008:355) för behandlingen av sådan information som lämnas av Användaren till Arthro Therapeutics och som behandlas i Tjänsten. Personuppgifter behandlas av Arthro Therapeutics i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsten samt för de övriga syften som framgår av dessa Allmänna Villkor. Genom registrering av Kontot samtycker Användaren till den behandling av personuppgifter som sker i sådant syfte.
  2. Användaren har rätt att få reda på vilka uppgifter om Användaren som behandlats av Arthro Therapeutics genom att vända sig till Arthro Therapeutics på de kontaktuppgifter som anges häri. Användaren har även rätt att återkalla lämnat samtycke till behandling av personuppgifter. Ett upphörande av sådan behandling kan dock innebära att Tjänsten inte fortsättningsvis kan tillhandahållas till Användaren. Återkallande av ett lämnat samtycke ska ske skriftligen på någon av de adresser som anges i häri.
  3. Avseende sådana uppgifter som Användaren lämnar ut till Vårdgivaren eller Fysioterapeuten ansvarar Vårdgivaren för att behandlingen av Användarens personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning såsom patientdatalagen (2008:355) och personuppgiftslagen (1998:204). Avseende personuppgifter som Användaren lämnar ut till och som behandlas av Vårdgivaren eller Fysioterapeuten är Vårdgivaren eller Fysioterapeuten att anse som personuppgiftsansvarig och Arthro Therapeutics i förekommande fall att anse som personuppgiftsbiträde. Ytterligare information om behandlingen av personuppgifter går att finna i Arthro Therapeutics sekretesspolicy.
 13. Användardata, sammanhållen journalföring m.m.
  1. I samband med Användarens nyttjande av Tjänsten kommer information och annan data om sådant nyttjande att lagras i Tjänsten. Sådan information utgörs exempelvis av uppgifter som Användaren själv lämnar i exempelvis frågeformulär såsom uppgifter om, men inte begränsat till, Användarens sjukdom, behandling, träning och sjukdomsförbättring. Arthro Therapeutics har rätt att använda och analysera sådan Användardata som skapas genom Användarens nyttjande av Tjänsten till, men inte begränsat till, statistiska och vetenskapliga ändamål. Arthro Therapeutics har även rätt att överlåta sådan Användardata till tredje part. Ett sådant överlåtande får ej, utan Användarens samtycke, innefatta en överlåtelse av Användarens personuppgifter.
  2. Användaren förstår, accepterar och samtycker till att samtliga aktiviteter vid användandet av Tjänsten sparas av Arthro Therapeutics som journalanteckning. Även Vårdgivare och Fysioterapeuter har möjlighet att föra patientjournal i Tjänsten. Arthro Therapeutics tillämpar så kallad sammanhållen journalföring. Detta innebär att samtliga Vårdgivare och Fysioterapeuter som använder Tjänsten har möjlighet att ta del av Användarens patientjournal som förs i Tjänsten. Detta gäller dock endast under förutsättning att Vårdgivaren eller Fysioterapeuten står i patientrelation till Användaren. Den sammanhållna journalföringen tillämpas således huvudsakligen för att möjliggöra ett eventuellt byte av Vårdgivare eller Fysioterapeut för Användaren.
  3. Användaren har möjlighet att stå utanför den sammanhållna journalföring som förs i Tjänsten samt begära att vissa uppgifter helt eller delvis ska spärras för sammanhållen journalföring. Användaren har även möjlighet att begära när en spärr ska tas bort.
 14. Ersättning och betalning
  1. Användaren betalar ersättning till Arthro Therapeutics för nyttjandet av Tjänsten. I vissa fall erläggs betalningen av det landsting i vilket Användaren är folkbokförd eller av Användarens försäkringsbolag. Detta framgår i så fall i samband med Användarens registrering av Konto. Användaren är skyldig att erlägga ersättning till Arthro Therapeutics från och med tidpunkten då ersättningen inte längre erläggs av landstinget eller Användarens försäkringsbolag, alternativt för den del av ersättningen till Arthro Therapeutics som inte omfattas av landstinget eller försäkringsbolagets ersättningsskyldighet enligt avtal med Arthro Therapeutics.
  2. Den ersättning som ska erläggas av Användaren utgörs av den vid var tid gällande prislistan som görs tillgänglig för Användaren i Tjänsten. Betalning erläggs antingen genom direktbetalning via Användarens konto- eller kreditkort, alternativ mot faktura eller autogiro. Om betalning sker mot faktura ska betalning vara Arthro Therapeutics tillhanda senast tio (10) dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Arthro Therapeutics har även rätt att debitera Användaren påminnelseavgift samt inkassokostnader.
  3. Vid registrering av autogiro dras Arthro Therapeutics ersättning månadsvis, senast den sista vardagen i varje månad från det konto som Användaren angivit. Användaren ansvarar för att det vid tidpunkten för betalning finns täckning på det av Användaren angivna kontot. Om täckning saknas kommer Arthro Therapeutics istället att ställa ut en faktura på det obetalda beloppet i enlighet med villkoren ovan.
  4. Vid upprepade förseningar eller vid väsentligt dröjsmål med betalningen har Arthro Therapeutics rätt att stänga av Användaren från Tjänsten.
 15. Arthro Therapeutics ansvar
  1. Arthro Therapeutics är en registrerad Vårdgivare och tecknar bland annat en egen patientskadeförsäkring. Arthro Therapeutics ansvarar därmed i egenskap av vårdgivare för den behandling och vägledning som sker via Tjänsten av de Fysioterapeuter som anslutit sig till Tjänsten. Endast i de fall Fysioterapeuten representerar en fristående Vårdgivare kan inte Arthro Therapeutics ställas till ansvar till följd av eventuell felbehandling, felaktig rådgivning eller vägledning, av sådan Vårdgivare. Arthro Therapeutics ansvarar dock för att kontrollera att samtliga Vårdgivare och Fysioterapeuter som använder Tjänsten innehar giltiga försäkringar samt svensk legitimation för utövande av yrke som Fysioterapeut.
  2. Användaren är införstådd med att Arthro Therapeutics inte lämnar några garantier för att Användarens eventuella sjukdomar eller åkommor kommer att läkas eller på annat sätt förbättras genom användandet av Tjänsten. Tjänsten är inte avsedd att ersätta den sjukvård eller behandling som sker, eller bör ske, i fysisk närvaro. Användaren ansvarar självständigt för den kontakt och de uppgifter som lämnas till Vårdgivaren eller Fysioterapeuten. Användaren ansvar självständigt för att uppsöka läkarvård eller på annat sätt komma i kontakt med sjukvården vid sjukdom eller skada. Tjänsten är vidare inte avsedd för behandling av akuta skador eller sjukdomar. Arthro Therapeutics uppmanar Användaren att, vid akut sjukdom eller skada, ta direktkontakt med närmaste sjukhus eller annan vårdgivare.
  3. Arthro Therapeutics är, där inte annat framgår av omständigheterna, inte under några omständigheter skyldig att utge ersättning för, bland annat, men inte uteslutande, inkomstbortfall, förlust av data eller andra direkta eller indirekta skador och kostnader av vilket slag det än må vara som direkt eller indirekt beror på Användarens nyttjande av Tjänsten, det material som åter nns i Tjänsten eller andra användares nyttjande av Tjänsten. Ansvarsbegränsningen gäller således även Användarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.
  4. Arthro Therapeutics sammanlagda skadeståndsansvar ska, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, vara begränsat till tre (3) gånger det vid tidpunkten för skadans uppkomst gällande prisbasbeloppet. Användarens begäran om ersättning ska för att kunna göras gällande framställas inom två (2) månader från att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts.
 16. Force majeure
  1. Med undantag för de fall part har agerat grovt vårdslöst är part alltid befriad från ansvar för brott mot avtalet som orsakats av händelser utanför parts kontroll, såsom åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, myndighetsbestämmelser, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.
 17. Kommunikation och kontaktuppgifter
  1. Användaren accepterar att all kommunikation från Arthro Therapeutics, inkluderat men ej begränsat till meddelanden och annan information med anledning Tjänsten får ske elektroniskt. Användare har möjlighet att vända sig till Arthro Therapeutics med beaktande av följande uppgifter:

   Adress: Arthro Therapeutics AB Västergatan 22 211 21 Malmö E-mail: hello@jointacademy.com Telefon: +46 (0)725 48 04 00
 18. Meddelanden
  1. Samtliga meddelanden ska levereras med bud, rekommenderat brev eller e-post till de adresser som senast uppgivits av den andra parten. Meddelande ska anses ha kommit den andra parten till handa om det (i) avlämnats med bud, vid avlämnandet, (ii) avsänts med rekommenderat brev, fem (5) dagar efter avsändandet, eller (iii) avsänts med e-post, dagen för avsändandet.
  2. Arthro Therapeutics har även rätt att skicka meddelanden till Användaren genom Tjänsten. Sådant meddelande ska anses ha kommit Användaren tillhanda i samband med att Arthro Therapeutics gör meddelandet tillgängligt för Användaren i Tjänsten.
 19. Ändring av villkoren
  1. Arthro Therapeutics förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till dessa Allmänna villkor. Eventuella ändringar träder i kraft senast sju (7) dagar efter det att ändringen publicerats på Webbsidan eller Applikationen eller Användaren på annat sätt tagit del av ändringen. Användaren anses ha accepterat de nya villkoren om ett användande av Tjänsten sker efter att dessa sju (7) dagar har löpt ut.
 20. Bestämmelses ogiltighet
  1. Skulle någon bestämmelse, eller del därav, i dessa Allmänna villkor anses ogiltig ska detta inte innebära att avtalet i sin helhet är ogiltigt. Istället ska skälig jämkning ske i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte eller prestation enligt avtalet.
 21. Överlåtelse
  1. Användare äger inte rätt att helt eller delvis pantsätta eller överlåta rättigheter och/eller skyldigheter detta avtal. Arthro Therapeutics har alltid rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annan part utan Användarens samtycke.
 22. Tillämplig lag och tvistelösning
  1. På dessa Allmänna villkor ska svensk rätt tillämpas. Tvister som uppstår i anledning av avtalet ska avgöras i allmän domstol, varvid Malmö tingsrätt ska vara första instans.