Artros

Artros är världens vanligaste ledsjukdom och drabbar ungefär 1 av 4 äldre än 45 i Sverige idag. Sjukdomen påverkar lederna och ger symtom som stela leder, smärta och svullnad. Det kan göra att det blir svårt att fortsätta livet som vanligt. Men det finns hjälp att få! Socialstyrelsen såväl som internationella riktlinjer rekommenderar en kombination av anpassad träning och utbildning, något som du kan ta del av antingen genom den traditionella artrosskolan eller via den digitala behandlingen Joint Academy.

Vad är artros?

Artros är en ledsjukdom som orsakar smärta och stelhet i den led som drabbas. Sjukdomen beror bland annat på en obalans i produktionen av broskets byggstenar. Det innebär att brosket bryts ned snabbare än det hinner byggas upp, vilket leder till att vävnaden gradvis bryts ned. Mängden brosk i den drabbade leden minskar med detta, och i vissa fall försvinner det helt. Även andra förändringar sker i ledens struktur vid artros: bland annat ändras ledens form med påbyggnad av ben vid ledens kanter.

Brosket är en vävnad som förekommer i alla leder i kroppen. Det fungerar som glidyta och gör att de olika delarna i leden, exempelvis skelettben, kan glida mot varandra utan motstånd. Det har också till uppgift att jämnt fördela ledens belastning, så att en del inte blir mer belastad än en annan. När brosket bryts ned blir det därmed svårare att använda leden som vanligt.

Varför får man artros?

Artros beror oftast inte på en enskild orsak utan på flera samverkande faktorer. De faktorer vi känner till idag som kan leda till utveckling av artros är bland annat övervikt, ett tungt ensidigt belastande arbete, ärftlighet och ledskador. För att fullt förstå dessa faktorer behöver vi förklara dem lite mer.

Med övervikt menas att bära på mer kroppsvikt än vad kroppen klarar av att bära upp. Det handlar därmed om fettmassa i förhållande till muskelmassa, snarare än om kroppsvikt. Detta innebär att det är viktigare att vara stark än att vara smal, sett till ledhälsa. Så länge musklerna klarar av att bära upp den belastning som läggs på lederna – och som ökar i takt med kroppsvikten – är detta ingen riskfaktor. Den som har artros och bär på några extra kilon gör därför gott i att börja styrketräna.

Ett ensidigt och tungt belastande arbete kan också vara en bidragande orsak till att du drabbas av artros. Hit räknas tunga arbeten som lägger mycket belastning på en eller flera leder. Detta gäller framförallt om lederna belastas i tillstånd då de är vridna, helt utsträckta eller helt böjda. Yrken som innebär mycket sittandes på huk eller på knä kan exempelvis vara en riskfaktor för knäledsartros senare i livet.

Det är också värt att påpeka att ålder inte är listat som en riskfaktor här. Anledningen till detta är att ålder i sig inte är en riskfaktor. Att förekomsten av artros ökar hos personer över 45 års ålder har snarare att göra med den tid som leden har varit utsatt för en eller flera riskfaktorer. Längre tid innebär en högre risk. Men artros är inte oundvikligt bara för att man åldras. Ålder är därmed ingen riskfaktor i sig.

Symtom på artros

En av fyra över 45 år har diagnosen artros i Sverige idag, och det är gissningsvis många fler som lider av stela och smärtande leder utan att söka vård för sina besvär. Om du upplever besvär såsom stela och smärtande leder är det därför bra att kontakta vården. Att få diagnos och påbörja behandling i tid ökar nämligen möjligheterna att minska eller helt bli av med symtomen.

Vanliga symtom på artros

Liksom många andra sjukdomar så kan artros ge något varierande symtom. De kan upplevas olika beroende på vilken led som drabbas, men också på hur snabbt sjukdomen utvecklas. Vanliga symtom är dock:

  • Stela leder
  • Belastningssmärta (smärta vid belastning, t.ex. ont i knäna vid promenad)
  • Vilovärk (uppstår oftast sent i sjukdomsförloppet)

En del upplever en tydlig försämring under loppet av bara några månader, medan det för andra tar flera år. Artros är också en sjukdom som går i skov. Det innebär att symtomen kan variera i intensitet under perioder utan synbar anledning.

Artros i olika leder

Vilken led som helst i kroppen kan drabbas av artros. Sjukdomen är dock vanligare i vissa leder än andra. De vanligaste formerna av artros är:

  • Artros i höften (coxartros)
  • Artros i knät (gonartros)
  • Artros i käken
  • Artros i ryggen
  • Artros i foten/fotleden
  • Artros i handen
  • Artros i axeln

Om flera leder drabbas hos samma individ så kan man prata om generaliserad artros.

Diagnos av artros

Traditionellt har diagnosen artros ställts med hjälp av röntgenbilder. Idag vet vi dock, tack vare omfattande forskning, att detta inte är nödvändigt. Det finns istället bättre sätt att säkerställa diagnosen och se till att alla med artros får rätt behandling.

Vem ställer diagnosen?

Diagnosen artros kan ställas av allmänläkare, fysioterapeut (sjukgymnast) och ortopedläkare. Dessa grupper har något olika erfarenheter och därför också något skilda infallsvinklar. En fysioterapeut kommer exempelvis först och främst att se till dina möjligheter att bli friskare med hjälp av sjukgymnastik. En ortoped kommer istället se mer till huruvida operation med protes är aktuellt eller ej. Båda dessa grupper ser dock givetvis till ditt bästa och kan remittera dig vidare till någon med annan yrkeskompetens.

Så ställs artrosdiagnosen

Enligt Socialstyrelsen, såväl som flera internationella organisationer, bör artros ses som en klinisk diagnos. Det innebär att det som bör ligga till grund för diagnosen är din sjukhistoria i kombination med kliniska tecken från en kroppslig undersökning. Den som ställer diagnosen kan därför behöva information om exempelvis tidigare skador eller mediciner, om någon i släkten har artros, vid vilka tillfällen det gör ont och hur väl lederna fungerar i vardagen.

Målet är inte enbart att ställa diagnosen, utan också att förstå vilka riskfaktorer som går att undvika eller förebygga för att undvika fortsatt negativ påverkan på leden. Här kan det exempelvis röra sig om ett belastande arbete, dålig hållning eller övervikt i förhållande till muskelstyrka. Behandlingen anpassas sedan för att åtgärda dessa faktorer och minska symtomen. För att få rätt behandling och bra resultat är det därför viktigt att få en diagnos så tidigt som möjligt.

Behandling av artros

När det kommer till behandling av artros är forskare såväl som internationella organisationer överens: den behandling som ger bäst resultat för de flesta är anpassad träning i kombination med utbildning om sjukdomen. Detta minskar symtomen på lång sikt. Ett sätt att ta del av den här sortens behandling är via Artrosskolan. Konceptet utvecklades av organisationen BOA (Bättre Omhändertagande av patienter med Artros) och erbjuds idag via landsting över hela landet. Samma typ av artrosbehandling erbjuds även digitalt via tjänsten Joint Academy.

Artrosskola – ett relativt nytt koncept

Artrosskolan bygger på långsiktig, handledd träning tillsammans med fysioterapeut (sjukgymnast) eller arbetsterapeut. Träningen utförs ofta i grupp tillsammans med andra patienter i samma situation. Deltagarna har då möjlighet att dela tips och erfarenheter med varandra, samtidigt som det finns möjlighet att ställa frågor till medicinskt kunnig personal. Detta kombineras med utbildning om sjukdomen och hur den kan hanteras i vardagen.

Organisationen BOA grundade Artrosskolan när flera undersökningar visat att endast ett fåtal artrospatienter fick rätt vård. Det första initiativet till Artrosskolan genomfördes för bara 12 år sedan, men konceptet är redan en väl etablerad behandling. Detta kan bero på att resultaten är positiva: studier visar att patienter som genomgår 20 veckors artrosskola nästan halverar sin smärta.

En stor fördel med Artrosskolan är att du inte behöver någon remiss från läkare för att börja behandlingen. Istället kan du söka behandlingen på eget initiativ.

Artrosskola på nätet

Idag går det att behandla artros online med hjälp av tjänsten Joint Academy. Leif Dahlberg, registerhållare för BOA och professor i ortopedi vid Lunds Universitet, är även medgrundare till denna digitala artrosbehandling. Idag är företaget den vårdgivare i Sverige som behandlar flest artrospatienter per dag.

Framförallt är det kroniska sjukdomar som lämpar sig väl för behandling online, enligt flera internationella studier. Artros passar extra bra att behandla digitalt, eftersom diagnosen kan ställas av en fysioterapeut (sjukgymnast). Behandlingen bygger på anpassad träning och utbildning, vilket enkelt kan tillhandahållas via en app. De dagliga påminnelserna gör att patienterna kommer ihåg att utföra sina övningar. Det är också lätt för användaren att hålla koll på sin egen utveckling, eftersom appen loggar smärtnivåer och ledfunktion varje vecka.

De som väljer den digitala artrosbehandlingen Joint Academy kopplas direkt ihop med en personlig fysioterapeut. Uppföljningen sker därefter genom meddelanden och telefonsamtal, vilket gör behandlingen både tillgänglig och personlig.

Senast uppdaterad: 24 februari 2020
Granskare: Stefan Lohmander, Professor, fil. dr., med. dr.

Stefan Lohmander, Med dr. och Fil. dr., är en internationell expert baserad vid Lunds Universitet. De områden som Lohmander har fokuserat på har varit dels att förstå relevanta sätt att observera förloppet artros har och dels sjukdomens orsakssamband. Lohmanders livslånga engagemang har hela tiden varit centrerat kring att förbättra behandlingen av artros, och samtidigt öka den enskilde patientens livskvalitet.

Börja minska din ledsmärta idag.