Sekretesspolicy

 1. Bakgrund
  1. Vi är angelägna om att skydda våra registrerade användares och besökares personliga integritet. Vi åtar oss därför att följa denna sekretesspolicy. I vår policy ger vi dig information om vår hantering av dina personuppgifter, hur vi använder dem och hur vi skyddar dem. Sekretesspolicyn gäller för användandet av jointacademy.com (”Webbsidan”), en hemsida som ägs och drivs av Arthro Therapeutics AB (”Arthro Therapeutics”), samt för den tjänst/de tjänster som tillhandahålls av Arthro Therapeutics på Webbsidan (”Tjänsten”).
 2. Definitioner
  1. Med ”du”, ”din”, ”ditt” eller ”dina” avses du, den fysiska person, som använder Webbsidan.
  2. Med ”Webbsidan” avses de webbsidor som ägs eller förvaltas av Arthro Therapeutics inkluderat, men ej begränsat till, jointacademy.com och från vilken/vilka Tjänsten är tillgänglig.
  3. Med ”Tjänsten” avses den tjänst/de tjänster som tillhandahålls av Arthro Therapeutics via Webbsidan.
  4. Med ”Konto” avses det personliga användarkontot som du kan registrera på Webbsidan för att använda Tjänsten.
  5. Med ”Arthro Therapeutics” avses Arthro Therapeutics AB med org.nr 556941­9210, både i egenskap av tillhandahållare av Webbsidan och Tjänsten och i förekommande fall i egenskap av vårdgivare.
  6. Med ”Vårdgivare” avses en vårdenhet, i form av en annan juridisk person än Arthro Therapeutics, som kan ge dig vård via Tjänsten.
  7. Om ingen annan definition har avgetts i denna sekretesspolicy, ska begrepp med inledande versal tolkas som i våra Allmänna villkor, som finns tillgängliga på Webbsidan.
 3. Allmänt om dina Personuppgifter
  1. I denna sekretesspolicy avses med dina ”personuppgifter”, all information om dig genom vilken du är direkt eller indirekt identifierbar, vilken inkluderar, men inte är begränsad till, ditt namn, din adress, ditt personnummer, din IP-adress, din hälsodata, dina inloggningsuppgifter och din e­postadress samt annan information genom vilken du kan identifieras.
  2. Arthro Therapeutics är, där inget annat särskilt anges, personuppgiftsansvarig i enlighet med vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning för Arthro Therapeutics behandling av personuppgifter som du lämnar till Arthro Therapeutics eller som Arthro Therapeutics på annat vis samlar in om dig. För registrerade användare av Tjänsten, behandlas personuppgifterna av Arthro Therapeutics i det övergripande syftet att kunna tillhandahålla Tjänsten. De närmare syftena framgår nedan i denna sekretesspolicy.
  3. För sådana besökare av Webbsidan som inte är registrerade användare, behandlas personuppgifterna i syfte att tillhandahålla Webbsidan och att tillgodose dess funktionalitet.
  4. Vi sparar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillgodose de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy, alternativt så länge vi är skyldiga att spara dem enligt lag.
  5. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade, blockerade eller utplånade. Du har rätt att få reda på vilka uppgifter om dig som behandlats av Arthro Therapeutics och varför, inklusive få information om vilken direktåtkomst eller elektronisk åtkomst som förekommit, genom att höra av dig skriftligen till Arthro Therapeutics (du finner våra kontaktuppgifter i punkt 11 nedan). Du har även rätt att återkalla ett samtycke som du lämnat avseende behandling av dina personuppgifter. Om du vill att vi ska upphöra med behandlingen av dina personuppgifter, kan detta dock innebära att Tjänsten inte fortsättningsvis kan tillhandahållas till dig. Återkallande av ett lämnat samtycke ska ske skriftligen på någon av de adresser som anges häri. Kom dock ihåg att ett sådan återkallande endast kommer att beröra personuppgifter som vi behandlar på grund av ditt samtycke och inte personuppgifter som vi behandlar av andra skäl. Exempelvis är Arthro Therapeutics som vårdgivare enligt lag tvunget att bevara journalhandlingar i viss tid. Du har också rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandlingen och har möjlighet att utnyttja din rätt till dataportabilitet, i den utsträckning som följer av vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning.
  6. Avseende sådana uppgifter som du lämnar ut till din Vårdgivare, ansvarar Vårdgivaren för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning. För sådana personuppgifter är Vårdgivaren att anse som personuppgiftsansvarig och Arthro Therapeutics i förekommande fall att anse som personuppgiftsbiträde. Arthro Therapeutics åtar sig i förhållande till dig att enbart behandla sådana personuppgifter i enlighet med de avtal som ingås mellan Vårdgivaren och Arthro Therapeutics.
 4. Konto
  1. I det fall du önskar registrera ett Konto för att använda våra Tjänster, måste du förse oss med vissa personuppgifter såsom, men inte uteslutande, namn, personnummer och e­mailadress. Sådana uppgifter som du lämnar behandlas i syfte att: a) möjliggöra för dig att logga in på ett säkert sätt, b) möjliggöra för dig att komma i kontakt med Arthro Therapeutics eller en Vårdgivare, samt för dessa att kommunicera med dig, c) möjliggöra en lagring av de uppgifter du förser oss med, för att du ska kunna se din utveckling och historik, d) möjliggöra tekniska förenklingar och förbättra din upplevelse på Webbsidan.
  2. Även information om ditt hälsotillstånd såsom, men inte uteslutande, ditt kön, din vikt och längd, vilka leder du har ont i m.m. samlas in vid registrering av Konto. Sådan information används dock i andra syften, som beskrivs i punkten 4 nedan.
  3. Vid registrering ber Arthro Therapeutics dig även om uppgifter om eventuell försäkring, i syfte att kontakta ditt försäkringsbolag för ianspråktagande av densamma. Dessa uppgifter är frivilliga att lämna, och genom att lämna dem bekräftar du att du är införstådd med att Arthro Therapeutics kommer att kontakta ditt försäkringsbolag för din räkning och till ditt försäkringsbolag lämna ut ditt namn och ditt personnummer.
  4. Du har alltid möjlighet att på egen hand addera eller redigera dina uppgifter på Webbsidan och i Tjänsten, med undantag för dina Inloggningsuppgifter, samt radera dina uppgifter i samband med att du avaktiverar ditt Konto.
 5. Hälsodata
  1. Förutom de personuppgifter som du anger vid registreringen av ett Konto, kommer du att uppmanas att uppge fler uppgifter om din hälsa och sjukdom (”Hälsodata”) i samband med din användning av Tjänsten. Hälsodata är enligt tillämplig lagstiftning att anse som så kallade känsliga personuppgifter och får inte behandlas hur som helst.
  2. Arthro Therapeutics behandlar dina Hälsodata endast för hälso­ och sjukvårdsändamål och eftersom behandlingen av dina Hälsodata är nödvändig för att vi ska kunna utföra förebyggande hälso­ och sjukvård, ställa medicinska diagnoser, ge dig vård eller behandling, samt för att kunna administrera hälso­ och sjukvården.
  3. Utöver vad som anges i punkten 5.2 för Arthro Therapeutics över dina Hälsodata till det nationella kvalitetsregistret BOA (Bättre Omhändertagande av patienter med Artros), för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Enbart uppgifter som du själv lämnat förs över till BOA. Du har rätt att när som helst få uppgifter om dig själv utplånade ur registret. Om du vill få dina uppgifter utplånade ur registret hör du av dig till Arthro Therapeutics på nedan angivna kontaktuppgifter, förutsatt att det är vi som ger dig vård via Tjänsten. Om en Vårdgivare är personuppgiftsansvarig och har fört över dina uppgifter till BOA, ska du istället höra av dig till denna Vårdgivare för att få uppgifterna utplånade.
 6. Säkerhet
  1. Vi värnar om din personliga integritet och ditt intresse av att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi har därför höga krav på säkerheten på Webbsidan och i Tjänsten.
  2. Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy. Alla personuppgifter som lämnas till oss lagras på säkra servrar och vi använder oss av högsta standard på SSL­certifikat. Det är dessvärre aldrig helt säkert att överföra information via internet och mobila nätverk, även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter genom att exempelvis kryptera all information och tillämpa tvåfaktorsautentisering vid inloggning. All överföring sker med andra ord på egen risk. När vi mottagit dina personuppgifter har vi däremot strikta rutiner och säkerhetsfunktioner i syfte att förhindra obehörig åtkomst till dina uppgifter. Det är även viktigt att du tar ditt ansvar för att säkerställa att din information skyddas. Du ombes därför att tänka på att dina Inloggningsuppgifter till Webbsidan och Tjänsten bör behandlas som konfidentiella och att du är själv ansvarig för att hålla Inloggningsuppgifterna hemliga genom att exempelvis inte avslöja dem för någon annan.
 7. Patientdatalagen
  1. Arthro Therapeutics är i sin egenskap av vårdgivare skyldig att följa patientdatalagen (2008:355) (”PDL”). Detta innebär bland annat en skyldighet att föra journal över dig som patient, i syfte att upprätthålla en god och säker vård. Arthro Therapeutics kommer givetvis att endast att behandla din journal och uppgifterna däri i enlighet med lag.
 8. Personuppgifter till tredje part
  1. Förutom vad som uttryckligen anges häri eller i våra Allmänna villkor så kommer Arthro Therapeutics inte att sälja, dela eller hyra ut dina personuppgifter till någon tredje part eller använda din e­postadress för oönskade e­postutskick. Eventuella e­postmeddelanden som skickas av Arthro Therapeutics eller Vårdgivare kommer ske helt i enlighet med villkoren i denna sekretesspolicy och våra Allmänna villkor.
  2. Arthro Therapeutics kan dock komma att överföra dina personuppgifter a) till våra underleverantörer, som agerar som våra personuppgiftsbiträden och endast i enlighet med våra instruktioner, för tillhandahållande av Webbsidan och Tjänsten, b) till din Vårdgivare för utförande av Tjänsten, c) till det nationella kvalitetsregistret BOA (se punkten 5.3 ovan), samt d) till tillsynsmyndigheter eller juridiska rådgivare i samband med påstått lagbrott eller misstänkt brott mot våra Allmänna villkor eller när Arthro Therapeutics är skyldig att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att kunna uppfylla sina skyldigheter enligt lag.
 9. Cookies
  1. Arthro Therapeutics använder cookies när du besöker Webbsidan. Cookies används för att möjliggöra en bättre funktion samt samla in statistik om användandet av Webbsidan och är informationsfiler vilka placeras i den enhet (t.ex. dator eller surfplatta) som du använder när du besöker Webbsidan. Du kan dock stänga av cookiesfunktionen i din webbläsares säkerhetsinställningar. Det ska dock framhållas att det kan innebära att du inte kan använda våra Tjänster samt att Webbsidans funktion kan försämras.
 10. Länkar till andra hemsidor
  1. Webbsidan kan, från tid till annan, innehålla länkar till och från webbplatser som tillhör tredje part. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, ber vi dig att observera att dessa webbplatser har sina egna sekretesspolicys och att Arthro Therapeutics inte under några omständigheter ansvarar för dessa hemsidor eller deras policys. Vi uppmanar dig därför att kontrollera sekretesspolicyn på respektive webbplats innan du innan du lämnar ut dina personuppgifter.
 11. Kontakt
  1. Kontakt med Arthro Therapeutics sker enklast över mail på: hello@jointacademy.com. Om du vill skicka ett brev, så når du oss på adressen: Arthro Therapeutics AB, Västergatan 22, 211 21 Malmö. Skulle du istället vilja ringa, så finns vi oftast tillgängliga på telefonnummer: +46 (0)725 48 04 00.
  2. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med lag har du rätt att vända dig till Datainspektionen. Vid behandling i strid med PDL eller vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära skadestånd enligt lag.