Nyhet

Region Sörmland drar tillbaka godkännandet av Joint Academy som underleverantör – tiotusentals patienter med artros riskerar bli utan vård

01/06/2022

Region Sörmland har valt att dra tillbaka godkännandet av Joint Academy som underleverantör av vård. Joint Academy är Sveriges största vårdgivare för patienter med artros och tiotusentals kroniskt sjuka patienter i hela Sverige kommer att bli utan vård som resultat att beslutet. Regionens ställningstagande baseras på ett felaktigt urval från de omfattande digitala journalhandlingar som finns i Joint Academys databas – beslutsunderlaget har därmed inte varit fullständigt. Regionens beslut kommer att överklagas av Joint Academy.

“Vi är förvånade, förtvivlade och förkrossade över den situation som uppstått eftersom granskningen är undermålig och beslutet fattat på bristande underlag vilket drabbar både patienter och fysioterapeuter”, säger Leif Dahlberg, medicinsk chef och professor inom ortopedi samt medgrundare till Joint Academy.

Artros klassas som en folksjukdom på grund av dess höga förekomst i befolkningen. Cirka en miljon personer i Sverige har artros och man beräknar att omkring 25% av alla vuxna över 40 år har fått diagnosen artros i en eller flera leder. Det finns dock ett stort mörkertal av drabbade bland befolkningen då många lever med artros utan att söka vård eller få behandling. Att inte söka vård för smärta eller stelhet i en led kan bland annat bero på att symtomen ofta accepteras som en del av åldrandet. Av den anledningen är utbildning om sjukdomen så viktigt, då ökad kunskap och förståelse om tidiga symtom spelar stor roll för behandlingen av den vanliga ledsjukdomen. Joint Academys behandling följer Socialstyrelsens riktlinjer.

Joint Academy har levererat vård som underleverantör i Region Sörmland sedan februari 2020. Bolaget välkomnar granskning och har alltid varit öppna med att dela den information som krävs för ändamålet.

Det underlag som bolaget tillhandahöll för granskningen var anpassat utifrån det syfte vi informerats om av regionen, att förstå hur en behandling hos Joint Academy går till samt att det gjorts adekvat dokumentation. Vi har en rättslig skyldighet att begränsa de känsliga patientuppgifter vi delar med oss av och att inte lämna ut mer uppgifter om de patienter som behandlas än vad som är nödvändigt. Det är en fråga om patientsäkerhet.

Regionen avböjer möten

Först i granskningens slutskede när vi fick ta del av ett första rapportutkast, framkom de frågor som granskningen skulle undersöka. Joint Academy meddelade då Region Sörmland att det vi tillhandahållit inte var anpassat efter de nya frågeställningarna och bad om möte. Det hörsammades inte varför bolaget gjorde ett mer omfattande informationsunderlag från den digitala databasen och skickade detta krypterat till de berörda hos regionen. Underlaget har till dags dato inte öppnats av regionen. Trots det så fattar regionen beslut om uppsägning av avtalet, utan att ens ge Joint Academy möjlighet att åtgärda eventuella brister.

“Regionen misstror både patienter och fysioterapeuter och straffar nu båda. Det hela verkar bottna i politiska syften att driva bort både moderna och privata vårdgivare från vårdapparaten. Hade någon av alla de förslag till möten som vi efterfrågat kommit till stånd hade denna Kafka-liknande process kunnat undvikas. Vi är en modern digital vårdgivare som arbetar rationellt med dokumentation för att kunna vetenskapligt belägga behandlingens effekt. Men granskningen har gjorts utifrån en begränsad del av den journalhandling som finns i Joint Academys databas och är därför undermålig”, säger Leif Dahlberg.

Joint Academy föreslog att granskningen skulle ske direkt i vår databas för att ge tillgång till all data nödvändig för de frågeställningar som skulle undersökas liksom ge förståelse för hur Joint Academy arbetar. I stället fick vi instruktion om att tillhandahålla utskrift på papper.

Följande skyldigheter är enligt Regionen åsidosatta:

 • Dokumentationens kvalitet – samtliga befintliga journalanteckningar ska vara korrekt signerade av den person som utfört distansbesöket.
  Kommentar från Joint Academy: Alla anteckningar är digitalt signerade, det har meddelats Regionen.
 • Debiteringens kvalitet – samtliga befintliga journalanteckningar ska innehålla bedömning och åtgärd.
  Kommentar från Joint Academy: Joint Academys digitala journal innehåller detta, det har meddelats Regionen och tillhandahållits i den utökade journaldokumentation efter det att vi fick klarhet om de nya frågeställningarna.
 • Vårdens kvalitet – samtliga befintliga journalanteckningar ska påvisa att det är ett medicinskt motiverat besök med stöd i evidens, beprövad erfarenhet och regionala riktlinjer för vårdinnehåll.
  Kommentar från Joint Academy: Joint Academy följer gällande lagstiftning. I ett flertal publicerade vetenskapliga artiklar har Joint Academy visat att de patienter som behandlas inte skiljer sig från de patienter med artros som behandlas i fysisk vård i Sverige. Joint Academy följer även regionala riktlinjer och har dessutom bett om dialog med regionen för att ytterligare säkerställa detta görs på ett tillfredsställande sätt, men dessa förfrågningar har ignorerats och/eller avböjts.
 • Journalanteckningen ska motivera att patientens symptom motsvarar artrosdiagnos, att patienten utifrån symptomnivån bedöms vara i behov av vård och/eller att besöket bedöms kunna vara till nytta för patienten.
  Kommentar från Joint Academy: Joint Academy mäter regelbundet patientens symtom som smärta liksom funktion tillsammans med en rad vetenskapligt validerade variabler och fysioterapeuten ger vård utifrån detta. Vår journal är mer utförlig och omfattande än i reguljär vård vilket bland annat visas av att den har använts för flera vetenskapliga publikationer.
 • Besök utförda från den 1 oktober 2021 – samtliga befintliga journaler ska innehålla korrekt information om att påbörjad behandling ska föregås av fysiskt besök innehållande korrekt diagnos.
  Kommentar från Joint Academy: Joint Academy har tolkat att ett tillförlitligt sätt att få information som rör patienten är att fråga dem. Vi frågar patienten om de har fått diagnosen artros tidigare eller har blivit undersökta av en fysioterapeut eller någon annan vårdpersonal avseende artros. Vid det digitala nybesöket med fysioterapeut bekräftas att de genomgått ett fysiskt nybesök för knä- och/eller höftartrosdiagnos. Joint Academy är av den åsikten att patientens utsago inte ska ifrågasättas, patienter anger ytterst sällan diagnoser de inte har. Man kan konstatera att Region Sörmland misstror såväl patienter som de 400 fysioterapeuter på Joint Academys plattform som under många år arbetat fysiskt med journaldokumentation.

Region Sörmland har inte gett Joint Academy möjligheten att åtgärda eventuella brister utan har istället tagit beslut om att omedelbart dra tillbaka godkännandet av Joint Academy som underleverantör av vård. Joint Academy kommer att bestrida beslutet.

För mer information eller kommentarer, kontakta:

Leif Dahlberg, medicinsk chef och professor inom ortopedi samt medgrundare till Joint Academy
[email protected]
0708 97 16 77