Allmänna villkor

1 Bakgrund

1.1 Arthro Therapeutics är ett CE-certifierat företag som tillhandahåller molnbaserade tjänster för stödbaserad egenbehandling av artros. Tjänsterna består bland annat av kommunikations-, utbildnings- och behandlingsverktyg för vårdtagare och vårdgivare. Tjänsterna består huvudsakligen av en digital plattform där personer som lider av ledsmärta kan genomgå Programmet samt erhålla löpande utbildnings- och behandlingsförslag för stödbaserad egenbehandling. I Tjänsten möjliggörs även för Användaren att under Programmet interagera med legitimerade fysioterapeuter.

1.2 Arthro Therapeutics tecknar avtal med såväl Vårdgivare, fristående legitimerade fysioterapeuter samt anställda sådana som önskar ansluta sig till Tjänsten och därmed komma i kontakt med Användare via Tjänsten. Arthro Therapeutics erbjuder också tjänsten genom egna anställda Fysioterapeuter.

2 Allmänna villkor

Dessa Allmänna villkor gäller mellan Arthro Therapeutics och varje Användare av Tjänsten. Genom att ansluta sig eller använda Tjänsten godkänner Användaren dessa Allmänna villkor. Genom att godkänna dessa Allmänna villkor bekräftar Användaren även att denne tagit del av informationen i dessa Allmänna villkor.
Definitioner:
”Allmänna villkor” avser dessa allmänna villkor.
”Användaren” avser den fysiska person som registrerat sig som användare av Tjänsten.
”Konto” avser det personliga användarkontot som Användaren registrerar för att kunna använda Tjänsten.
”Arthro Therapeutics” avser Arthro Therapeutics AB, org.nr 556941-9210.
”Vårdgivaren” avser privat eller offentlig vårdgivare eller enhet inom en vårdgivare, exempelvis en vårdcentral, som anslutit sig till Tjänsten och med vilken Användaren kommunicerar via Tjänsten.
”Fysioterapeuten” avser en fysisk person som anslutit sig till Arthro Therapeutics nätverk av legitimerade fysioterapeuter och med vilken Användaren kommunicerar via Tjänsten. Fysioterapeuten är antingen anställd av extern Vårdgivare, anställd av Arthro Therapeutics eller enskild näringsidkare.
”Inloggningsuppgifter” avser de uppgifter som Användaren tilldelas i samband med registreringen av Kontot och som krävs för att få åtkomst till Tjänsten.
”Programmet” avser ett av Arthro Therapeutics specialutvecklat, interaktivt och evidensbaserat program för behandling av artros och ledsmärta som tillhandahålls digitalt via Tjänsten.
”Tjänsten” avser Arthro Therapeutics digitala mjukvaruplattform genom vilken Användaren kan genomgå Programmet samt interagera med Vårdgivare, Ortopeder och Fysioterapeuter. Tjänsten tillhandahålls av Arthro Therapeutics via Webbsidan och Applikationen.
”Webbsidan” avser de webbsidor som ägs eller förvaltas av Arthro Therapeutics (inkluderat, men ej begränsat till, www.jointacademy.com) och från vilken/vilka Tjänsten är tillgänglig.
”Applikationen” avser den mobila applikation från vilken Tjänsten är tillgänglig för Användaren.
”Tredjepartsapplikation” avser programvara eller tjänst som tillhandahålls av annan part än Arthro Therapeutics, inklusive sådan där rättigheterna tillkommer annan part än Arthro Therapeutics eller dess koncernbolag och sådan som enligt de Allmänna villkoren beskrivs som en Tredjepartsapplikation.
”Tredjepartshemsidor” avser webbsidor som tillhör tredje part och som hänvisas till på Webbsidan eller i Applikationen.

3 Allmänt om Tjänsten

Tjänsten utgörs av en digital mjukvaruplattform genom vilken Användaren kan komma i kontakt med Fysioterapeuter online som i sin tur kan guida och vägleda Användaren genom Programmet. Användaren har även efter Programmet möjlighet att nyttja Tjänsten för att erhålla individuella förslag på långsiktig, stödbaserad, egenvård av sin ledsmärta samt genomföra köp av Joint Academys supporterande produkter.

4 Allmänt om Programmet

4.1 Programmet, som utvecklats av Arthro Therapeutics, bygger på evidensbaserad forskning och härrör ur projektet ”Bättre Omhändertagande av patienter med Artros”. Under Programmet erhåller Användaren bland annat förslag på individualiserade övningar samt ges möjlighet till interaktiv coachning av Fysioterapeuter som anslutit sig till Tjänsten.
4.2 Användaren har i samband med att Programmet startar möjlighet att skicka förfrågningar till Fysioterapeuter om att interagera med Användaren under Programmets löptid. Användaren kan även erhålla förfrågningar från Fysioterapeuter att genomgå Programmet. Vilka Vårdgivare som Användaren har möjlighet att interagera med under Programmet kan vara begränsat med hänsyn till föreliggande avtal mellan det landsting inom vilket Användaren är folkbokförd eller Användarens försäkringsbolag.
4.3 Den Fysioterapeut som accepterar en förfrågan om att interagera med Användaren under Programmet utgör Användarens kontaktyta under hela Programmet. Denne har i uppgift att vägleda och coacha Användaren under tiden som Användaren genomgår Programmet.

5 Registrering m.m.

5.1 Tjänsten är åtkomlig för Användaren via Applikationen och användandet förutsätter att Användaren registrerat ett Konto på Webbsidan eller Applikationen samt att registreringen bekräftats av Arthro Therapeutics. Registrering kräver att Användaren accepterar dessa Allmänna villkor. I samband med att Användaren mottar bekräftelse via e-post från Arthro Therapeutics på den e-postadress som Användaren har angivit ingår Användaren ett avtal med Arthro Therapeutics med anledning av nyttjandet av Tjänsten. Arthro Therapeutics använder sig av tvåstegsidentifiering genom användandet av Bank-ID, eller annat av Arthro Therapeutics acceptabelt identifieringsalternativ, för att säkerställa Användarens identitet. I samband med registreringen måste Användaren därför uppge bland annat sitt namn och sitt personnummer.

5.2 Endast rättskapabla, fysiska personer, över 18 år tillåts registrera ett Konto. Kontot är personligt och får endast nyttjas av Användaren personligen. Flera registreringar under olika Konton är inte tillåtna. I samband med registrering ska Användaren även genomgå ett onlinebaserat test som syftar till att dokumentera Användarens sjukdomstillstånd. Endast de Användare som efter att ha genomgått testet konstaterats ha ett dokumenterat sjukdomstillstånd har möjlighet att använda Tjänsten.

5.3 Vid registreringen garanterar Användaren att Användaren har kapacitet att ingå bindande avtal och att Användaren endast uppger korrekta, aktuella och fullständiga uppgifter som registreringen kräver. Dessa uppgifter måste vara korrekta och aktuella till alla delar. Användaren är skyldig att hålla aktuell information i sitt Konto uppdaterad och korrekt. Om uppgifterna förändras ska Användaren korrigera uppgifterna omedelbart. Arthro Therapeutics har rätt att helt ensidigt, när som helst, vägra registrering och även ändra de kriterier som gäller för att få registrera ett Konto.

5.4 Vid registreringen tilldelas Användaren Inloggningsuppgifter. Inloggningsuppgifterna kan inte ändras av Användaren. Användaren ansvarar för att Kontot används enbart av Användaren själv, och är av denna anledning skyldig att hålla Inloggningsuppgifter skyddade och utan åtkomst för obehöriga. Användare ska omedelbart meddela Arthro Therapeutics om någon obehörig part kommer över sådan information som Användare är skyldig att hålla skyddad enligt denna bestämmelse.

5.5 Användaren har möjlighet att när som helst avregistrera sig genom att kontakta Arthro Therapeutics på någon av de kontaktuppgifter som anges i dessa Allmänna Villkor eller följa instruktionerna på Webbsidan eller Applikationen, varvid Arthro Therapeutics bekräftar och utan oskäligt dröjsmål genomför Användarens begäran.

5.6 Avtalet och dessa Allmänna Villkor gäller så länge som Användaren har ett aktivt Konto. Kontot är aktivt fram till den dagen då (i) Användaren avregistrerar sig som Användare, (ii) Arthro Therapeutics stänger av Användaren från Tjänsten eller (iii) då Tjänsten av annan anledning stängs ner av Arthro Therapeutics.

6 Nyttjandet av Tjänsten

6.1 Genom att registrera sig som användare erhåller Användaren en icke-exklusiv, icke överförbar och fullt återkallningsbar rätt att få tillgång till och använda Tjänsten enligt dessa Allmänna villkor. Användaren är alltid skyldig att följa de instruktioner som Arthro Therapeutics tillhandahåller för användandet av Tjänsten.

6.2 Användaren garanterar att Tjänsten inte kommer att nyttjas på sätt eller för ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller dessa Allmänna villkor. Användaren ansvarar för all aktivitet som sker inom ramen för dennes Konto. Arthro Therapeutics tar inget ansvar för obehörigas tillgång till Kontot som beror på Användarens oaktsamhet.

6.3 Användaren är, i enlighet med tillämplig lagstiftning, personligt ansvarig för allt material och innehåll som genereras av Användaren och som görs tillgängligt av Användaren för andra användare, Vårdgivare, Ortopeder, Fysioterapeuter eller tredje part. Användaren ansvarar även för att allt material, med undantag för sådant material som tillhandahålls av Arthro Therapeutics, som görs tillgängligt av Användaren via Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller strider mot tillämplig lagstiftning eller på annat sätt riskerar att skada tredje part. Användaren ska hålla Arthro Therapeutics skadelöst i det fall Användarens användande av Tjänsten medför skadeståndsansvar för Arthro Therapeutics i förhållande till tredje part eller annan Användare.

6.4 Användaren ska följa de säkerhetsföreskrifter som Arthro Therapeutics vid var tid har angivit angående Tjänsten. Arthro Therapeutics äger rätt att när som helst ändra gällande säkerhetsföreskrifter vilka träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats i Tjänsten. Det är Användarens ansvar att kontinuerligt hålla sig uppdaterad kring gällande säkerhetsföreskrifter.

6.5 Vid missbruk av Tjänsten är Användaren skyldig att ersätta Arthro Therapeutics för den skada som uppkommit i samband med missbruket. Användaren ska vidare ersätta Arthro Therapeutics för den skada som uppstår med anledning av att Användaren använder Tjänsten i strid mot gällande lagstiftning eller dessa Allmänna villkor.

7 Ändringar, uppdateringar, begränsad tillgång till Tjänsten m.m.

7.1 Arthro Therapeutics garanterar inte någon kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Tjänsten kan när som helst komma att störas eller påverkas av faktorer utanför Arthro Therapeutics kontroll. Arthro Therapeutics lämnar inga garantier för Tjänstens funktion eller tillgänglighet.

7.2 Arthro Therapeutics har rätt att när som helst implementera uppdateringar och nya versioner av Tjänsten i sådan utsträckning som Arthro Therapeutics  finner lämpligt. Arthro Therapeutics har vidare rätt att, utan föregående upplysning, genomföra ändringar, av vad slag det än må vara, i Tjänsten eller sättet på vilket Tjänsten tillhandahålls.

7.3 Arthro Therapeutics har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgången till Tjänsten om detta är nödvändigt med hänsyn till bland annat tekniska-, underhålls- eller säkerhetsmässiga skäl. I de fall nyttjandet av Tjänsten allvarligt skadar eller riskerar att allvarligt skada Arthro Therapeutics, annan användare, Vårdgivare, Ortoped, Fysioterapeut eller tredje part har Arthro Therapeutics rätt att omedelbart stänga av tillgången till Tjänsten.

7.4 Arthro Therapeutics äger rätt att när som helst stänga av Användaren från Tjänsten om Användaren, enligt Arthro Therapeutics egen bedömning, misstänks bryta mot de regler som gäller vid användandet av Tjänsten eller dessa Allmänna villkor eller på annat sätt medför skada för Arthro Therapeutics, Vårdgivare, Ortoped, Fysioterapeut, annan användare eller annan person.

7.5 Utöver vad som anges ovan har Arthro Therapeutics rätt att när som helst upphöra, avsluta eller ta bort hela eller delar av Tjänsten inkluderat, men ej begränsat till, särskilda funktioner eller innehåll i Tjänsten samt sådant material som gjorts tillgängligt i Tjänsten av Användaren. Arthro Therapeutics är ej ansvariga för eventuella skador, direkta eller indirekta, som uppstår med anledning av att Tjänsten ändrats, modifierats, avslutats eller begränsas eller att innehåll eller material i Tjänsten tas bort i något avseende.

8 Tredjepartsapplikationer

8.1 För att kunna nyttja delar av Tjänsten kan det av Användaren komma att krävas att Användaren har tillgång till sådana Tredjepartsapplikationer som Arthro Therapeutics anvisar. Användare ansvarar självständigt för att genomföra installation och uppdateringar av sådana Tredjepartsapplikationer som krävs för nyttjandet av Tjänsten samt garanterar att nyttjandet av Tredjepartsapplikationer med vilka Tjänsten associeras sker i enlighet med villkoren för användandet av tredjepartsapplikationen.

8.2 Arthro Therapeutics ansvarar ej för fel, och garanterar ej heller funktionaliteten, i Tredjepartsapplikationer. Fel i Tredjepartapplikationer ska rapporteras direkt till Tredjepartsleverantören.

9 Immateriella rättigheter

9.1 Arthro Therapeutics äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten, inkluderat men ej begränsat till programvara och design samt allt material och innehåll som genereras i Tjänsten. Användaren erhåller inga immateriella rättigheter till Tjänsten eller något av det material som skapas i Tjänsten. Allt sådant material tillfaller Arthro Therapeutics, således även material som tillgängliggörs av Användaren. Detta innebär bland annat att Arthro Therapeutics är fortsatt ägare av samtliga sina immateriella rättigheter och kännetecken såsom upphovsrätter, mönsterskydd, varumärken och andra registrerade och icke-registrerade rättigheter. Inget i avtalet ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåts till Användaren.

9.2 Användaren äger inte rätt att kopiera, reproducera, sälja, licensiera, distribuera, modifiera, dekompilera eller på annat sätt göra ändringar i Tjänsten och inte heller göra Tjänsten, eller delar av Tjänsten, tillgänglig för annan.

10 Tredjepartshemsidor

10.1 Webbsidan eller Applikationen kan komma att länka till Tredjepartshemsidor. Tredjepartshemsidor står utanför Arthro Therapeutics kontroll och ansvar. Arthro Therapeutics ansvarar inte för innehållet i Tredjepartshemsidor och är inte heller ansvarigt för eventuell skada som uppstår i samband med användning av tjänster som återfinns på Tredjepartshemsidor.

10.2 Arthro Therapeutics uppmanar Användaren och besökare av Webbsidan som klickar på länkar till Tredjepartshemsidor att granska villkor och sekretesspolicy för dessa sidor. Allt nyttjande av material, tjänster eller annat, som återfinns på Tredjepartshemsidor sker på Användarens egen risk.

11 Hantering av personuppgifter och cookies

För information om hur Användarens personuppgifter hanteras och hur cookies samlas in i samband med användning av Tjänsten hänvisas till Arthro Therapeutics personuppgiftspolicy.

12 Ersättning och betalning

12.1 Användaren betalar eventuell ersättning till Arthro Therapeutics för nyttjandet av Tjänsten i enlighet med gällande patientavgift. I vissa fall erläggs betalningen av det landsting i vilket Användaren är folkbokförd eller av Användarens försäkringsbolag. Detta framgår i så fall i samband med Användarens registrering av Konto. Användaren är skyldig att erlägga eventuell ersättning till Arthro Therapeutics från och med tidpunkten då ersättningen inte längre erläggs av landstinget eller Användarens försäkringsbolag, alternativt för den del av ersättningen till Arthro Therapeutics som inte omfattas av landstinget eller försäkringsbolagets ersättningsskyldighet enligt avtal med Arthro Therapeutics.

12.2 Den ersättning som ska erläggas av Användaren utgörs av de priser som anges för Tjänsten från tid till annan. Betalning erläggs via den betalningsmetod som finns tillgänglig via tjänsten vid tidpunkt för betalning. Om betalning finns tillgänglig via faktura  i applikationen och Användaren väljer att använda denna metod ska betalning vara Arthro Therapeutics tillhanda senast tio (10) dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Arthro Therapeutics har även rätt att debitera Användaren påminnelseavgift samt inkassokostnader.

12.3 Vid upprepade förseningar eller vid väsentligt dröjsmål med betalningen har Arthro Therapeutics rätt att stänga av Användaren från Tjänsten.

12.4 Vid tecknande av löpande månadsprenumeration för friskvård efter avslutad behandling dras betalningen månadsvis och ingen bindningstid för prenumerationen utgår. Vid tecknande av årsprenumeration för friskvård betalas hela beloppet årsvis och bindningstiden är därmed 12 månader. Om Användaren inte avslutar prenumerationen själv via applikationen eller via de kontaktuppgifter som anges i de Allmänna villkoren förnyas prenumerationen automatiskt.
12.5 Vid behov av tillgång till fysioterapeut under friskvården framgår den ersättning som ska erläggas av Användaren av de priser som anges för Tjänsten från tid till annan. 

12.6 Vid avslut av prenumerationen för friskvård har Användaren fortsatt tillgång till applikationen och dess innehåll fram till slutet av perioden som Användaren har betalat för. Uppsägning av prenumerationen gör Användaren själv via applikationen eller via de kontaktuppgifter som anges i de Allmänna Villkoren. Avslut mitt under en prenumerationsperiod verkställs i slutet av perioden.

12.7 För prenumeration av friskvård har Användaren ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen. Eftersom Tjänsten börjar att nyttjas inom ångerfristen har Arthro Therapeutics rätt att dra av ett belopp som står i proportion till vad Användaren utnyttjat. Ångerrätten gäller inte vid förlängning av ett pågående avtal.

12.8 Kostnad för Joint Academys supporterande produkter framgår av de priser som anges för varan från tid till annan. Betalning erläggs via den betalningsmetod som finns tillgänglig via tjänsten vid tidpunkt för betalning. I de fall Användaren genomför köp av Joint Academys supporterande produkter skickas varorna till mottagarens brevlåda med fri frakt. Skulle inte försändelsen få plats i brevlådan levereras den till ombud. Användaren har rätt att ångra sitt köp inom 30 dagar från att varan mottagits. Produkten ska då vara oanvänd och i samma skick som när den mottogs. Vid retur betalar Användaren returkostnaden, återbetalning görs därefter inom 14.

13 Arthro Therapeutics ansvar

13.1 Det är den Fysioterapeut som Användaren har kontakt med, alternativt dess arbetsgivare som är ansvarig vårdgivare;

  • Om Fysioterapeuten är anställd hos en Vårdgivare är Vårdgivaren ansvarig vårdgivare.
  • Om Fysioterapeuten är anställd av Arthro Therapeutics är Arthro Therapeutics ansvarig vårdgivare.
  • Om Fysioterapeuten är en enskild näringsidkare som är kontrakterad av Arthro Therapeutics är den enskilda Fysioterapeuten ansvarig vårdgivare.

13.2 Arthro Therapeutics lämnar inte några garantier för att Användarens eventuella sjukdomar eller åkommor kommer att läkas eller på annat sätt förbättras genom användandet av Tjänsten. Tjänsten är inte avsedd att ersätta den sjukvård eller behandling som sker, eller bör ske, i fysisk närvaro. Användaren ansvarar självständigt för den kontakt och de uppgifter som lämnas till Vårdgivaren, Ortopeden eller Fysioterapeuten. Användaren ansvarar självständigt för att uppsöka läkarvård eller på annat sätt komma i kontakt med sjukvården vid sjukdom eller skada. Tjänsten är vidare inte avsedd för behandling av akuta skador eller sjukdomar. Arthro Therapeutics uppmanar Användaren att, vid akut sjukdom eller skada, ta direktkontakt med närmaste sjukhus eller annan vårdgivare.

13.2.a Egenvård utgör inte hälso- och sjukvård. Det innebär att hälso- och sjukvårdslagstiftning, såsom hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), patientlagen (2014:821) och patientsäkerhetslagen (2010:659) inte är tillämpliga i den utsträckning användning av Tjänsten utgör egenvård. All egenvård utförs på Användarens egen risk.

13.2.b Inom ramen för Tjänsten kan Användaren även få ta del av Joint Academy Groups, vilket är en valfri funktion där Användaren kan dela med sig av egna mål och sätta upp gemensamma mål tillsammans med andra användare med liknande problematik. Samma ansvarsbegränsningar gäller för Joint Academy Groups som för Tjänsten i övrigt. Ingen vård tillhandahålls genom Joint Academy Groups. Användaren uppmanas att alltid i första hand vända sig till ansvarig Ortoped eller Fysioterapeuts i första hand och kontakta denne för individualiserad rådgivning. Arthro ansvarar inte för information från andra användare av Joint Academy Groups.

13.3 Arthro Therapeutics är, där inte annat framgår av omständigheterna, inte skyldig att utge ersättning för, bland annat, men inte uteslutande, inkomstbortfall, förlust av data eller andra direkta eller indirekta skador och kostnader av vilket slag det än må vara som direkt eller indirekt beror på Användarens nyttjande av Tjänsten, det material som återfinns i Tjänsten eller andra användares nyttjande av Tjänsten. Ansvarsbegränsningen gäller således även Användarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Till undvikande av missförstånd gäller inte detta eventuell patientskadeersättning för det fall Arthro Therapeutics är vårdgivare.

13.4 Arthro Therapeutics sammanlagda skadeståndsansvar ska, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, vara begränsat till tre (3) gånger det vid tidpunkten för skadans uppkomst gällande prisbasbeloppet. Användarens begäran om ersättning ska för att kunna göras gällande framställas inom två (2) månader från att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts.

14 Force majeure

Med undantag för de fall part har agerat grovt vårdslöst är part alltid befriad från ansvar för brott mot avtalet som orsakats av händelser utanför parts kontroll, såsom åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, myndighetsbestämmelser, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.

15 Kommunikation och kontaktuppgifter

Användaren accepterar att all kommunikation från Arthro Therapeutics, inkluderat men ej begränsat till meddelanden och annan information med anledning Tjänsten får ske elektroniskt. Användare har möjlighet att vända sig till Arthro Therapeutics med beaktande av följande uppgifter:

Adress:
Arthro Therapeutics AB

Stortorget 31

211 34 Malmö

E-mail: [email protected]

Telefon: 040 – 655 02 92

16 Meddelanden

Arthro Therapeutics har rätt att skicka meddelanden till Användaren genom Tjänsten. Sådant meddelande ska anses ha kommit Användaren tillhanda i samband med att Arthro Therapeutics gör meddelandet tillgängligt för Användaren i Tjänsten.

17 Ändring av villkoren

Arthro Therapeutics förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till dessa Allmänna villkor. Eventuella ändringar träder i kraft senast sju (7) dagar efter det att ändringen publicerats på Webbsidan eller Applikationen eller Användaren på annat sätt tagit del av ändringen. Användaren anses ha accepterat de nya villkoren om ett användande av Tjänsten sker efter att dessa sju (7) dagar har löpt ut.

18 Tillämplig lag och tvistelösning

På dessa Allmänna villkor ska svensk rätt tillämpas. Tvister som uppstår i anledning av avtalet ska avgöras i allmän domstol, med Malmö tingsrätt som första instans.