CE-märkning

1. CE-certifiering

Dnr: 6.6.1-2016-4990
Tillverkare eller Auktoriserad Representant
Organisation: Arthro Therapeutics AB
Organisationsnr: 556941-9210
Postadress: Västergatan 22, 211 21 Malmö
Läkemedelsverket bekräftar härmed att ovan angivna tillverkare/auktoriserade representant fullgjort sin skyldighet att registrera angivna medicintekniska produkter i enlighet med kraven i Läkemedelsverkets föreskrifter.
LVFS 2003:11 om medicintekniska produkter
LVFS 2001:7 om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik
LVFS 2001:5 om aktiva medicintekniska produkter för implantation
Tillverkaren eller dennes auktoriserade representant svarar för att de produkter som ingår i detta bevis uppfyller kraven i gällande författningar (lag (1993:584) om medicintekniska produkter samt Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11, LVFS 2001:7; LVFS 2001:5).