Nyhet

Digital artrosbehandling kostar en fjärdedel av traditionell vård

22/09/2020

En nypublicerad forskningsstudie vid Lunds universitet jämför kostnaden av ett digitalt program för grundbehandling av artros med traditionell behandling. Resultaten visar att det kostar 25 procent av den traditionella behandlingen.

– Den här studien är mig veterligen den första som undersöker kostnadsskillnader mellan traditionell behandling av artros och ett digitalt program, säger forskaren och fysioterapeuten Håkan Nero vid Lunds universitet.

Studien har undersökt väsentliga faktorer som används för att göra kostnadsanalyser, bland annat antal besök, administration och transport. Det digitala programmet, som kopplar samman patienter med fysioterapeuter, kostar överlag cirka 25 procent av den traditionella behandlingen. De största kostnadsskillnaderna finns på patientsidan i termer av tid samt resekostnader.

– Resultaten föreslår att kostnaden är betydligt lägre för den digitalt levererade behandlingen och att den största kostnaden vid traditionell behandling bärs upp av patienten. Tidigare forskning har visat ett samband mellan deltagande i det digitala programmet och förbättringar av artrossymtomen, men denna hälsoekonomiska studie talar för att behandlingen även är kostnadseffektiv, säger Leif Dahlberg, senior professor i ortopedi vid Lunds universitet.

En fjärdedel av Sveriges vuxna befolkning beräknas lida av artros, vars utbredning förväntas öka de kommande årtiondena. Förebyggande och effektiv vård utgör därför en viktig del i att hantera de utmaningar som artros medför. Inte minst då en kronisk sjukdom kräver långvarig behandling, vilket också föreskrivs i Socialstyrelsens riktlinjer. Digitala teknologier skapar här möjligheter att potentiellt erbjuda kostnadseffektiv vård. Beroende på i vilken utsträckning den digitala modellen ersätter den traditionella kan betydande resurser sparas inom svensk artrosvård.

– I undersökningen beräknas att om hälften av alla patienter som fick traditionell artrosbehandling 2018 istället hade behandlats digitalt hade 87 miljoner kronor kunnat sparas. Denna digitala distributionsform har dessutom under pandemin visat sig vara en räddning för många med ledbesvär, då övrig behandling inte funnits tillgänglig, avslutar Håkan Nero.

Läs hela studien här: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0236342

Jävsdeklaration:

Digital grundbehandling av artros drivs av företaget Joint Academy. Studien är beställd av Leif Dahlberg, senior professor i ortopedi vid Lunds universitet och grundare samt medicinsk chef på Joint Academy. Förutom att vara forskare vid Lunds universitet är Håkan Nero även ansvarig för forskning och vetenskap på Joint Academy.

Joint Academy har tillhandahållit delar av datan och informationen i analysen, men har inte på något sätt influerat designen, implementeringen eller resultaten i studien. Studien har finansierats genom forskningsanslag tilldelade Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund (IKVL), vid Lunds universitet.