Nyhet

En sammanhållen vårdkedja – nyckeln till rätt artrosvård vid rätt tillfälle

02/06/2021

Artros är Sveriges vanligaste ledsjukdom och innebär stora kostnader för samhället. Sjukdomen drabbar 1 av 4 personer som är 45 år och äldre och symtomen i form av smärta och minskad rörlighet kan innebära stort lidande för den drabbade.

Beroende på hur långt gånget sjukdomsförloppet är rekommenderas olika typer av behandlingar. Socialstyrelsens riktlinjer fastställer att patienter som blivit diagnostiserade med artros ska behandlas i enlighet med en särskild behandlingspyramid, bestående av tre nivåer. Patienter ska i ett första led genomgå grundbehandling bestående av individuellt anpassad fysisk träning i kombination med utbildning om artros. För majoriteten av patienterna räcker det med grundbehandling för att lindra symtomen. En del patienter kommer dock behöva farmakologisk smärtlindring utöver grundbehandlingen, och en del av dessa kommer i sin tur behöva opereras. I slutändan är det endast 10-15% [1] av patienterna som är i behov av operation. 

Grundbehandlingen i form av fysisk träning lindrar symtomen genom att minska smärtan och öka funktionsförmågan, och kan dessutom bidra till undvikande eller senareläggning av ledprotesoperation. Trots att riktlinjerna är tydliga var det år 2018 endast 15% [2] av samtliga patienter registrerade i BOA-registret (Bättre Omhändertagande av Patienter med Artros) som genomgick grundbehandlingen. BOA når i sin tur når cirka 17% [3] av Sveriges befolkning med artros, vilket innebär att – högt räknat – får endast 5% av Sveriges artrospopulation den rekommenderade grundbehandlingen.

Detta innebär att det finns en stor risk att patienter hamnar i kö till operation, längst upp i behandlingspyramiden, utan att först ha genomgått grundbehandling. Martin Thorsell, ortoped och verksamhetschef vid Capio Ortopediska Huset påtalar att det är viktigt att patienten får rätt behandling vid rätt tillfälle: “För att kunna optimera vårdkedjan och erbjuda sjukvård av högsta möjliga kvalité är det viktigt att patienter som kommer till oss har en klar diagnos och har genomgått grundbehandling innan vi gör en bedömning om eventuell kirurgi”. På Capio Ortopediska Huset och Artro Clinic finns både ortopeder och fysioterapeuter som har ett nära samarbete just för att undvika att patienter med artros hamnar på fel nivå i behandlingspyramiden.

För en del av patienterna som lever med artros kommer operation till slut vara nödvändigt för att lindra symtomen. Detta innebär att patienten förflyttar sig i behandlingspyramiden – men även då är grundbehandlingen ett viktigt komplement för att stärka lederna.

Samverkan mellan vårdaktörer för en mer tillgänglig och jämlik sjukvård

Den svenska patientlagen fastställer att sjukvård ska vara tillgänglig, jämlik och individuellt anpassad. Tyvärr efterlevs detta dåligt i praktiken, även när det kommer till artrosvård. Enligt Socialstyrelsen finns det stora regionala skillnader i tid till diagnostik och tillgång till grundbehandling efter ställd diagnos [4]. 

För att artrosvården ska bli mer tillgänglig och jämlik krävs att flera vårdprofessioner samarbetar för att kunna skapa en sammanhållen vårdkedja där patienter får rätt artrosbehandling, vid rätt tillfälle, oavsett vart de befinner sig i vårdpyramiden. I mars 2020 inledde Joint Academy och Capio ett samarbete för att möjliggöra just detta. I praktiken innebär det att Joint Academy kan hänvisa patienter som behöver ortopedisk bedömning till Capios ortopediavdelning, medan Capio kan hänvisa patienter som behöver grundbehandling av artros till Joint Academy. Resultatet är en mer sammanhållen vårdkedja, med patienten i fokus.

“Joint Academys samarbete med Capio gör det möjligt för mig att hänvisa patienter för ortopedisk bedömning hos Capio om den digitala grundbehandlingen inte gett tillräcklig effekt efter tre månader och det kan finnas ett behov av operation. Som vårdgivare och fysioterapeut känns det bra att på ett resursbesparande sätt kunna hjälpa mina patienter genom hela vårdkedjan. Det har stor betydelse för patientupplevelsen och bidrar till en känsla av trygghet och kontinuitet” förklarar Emelie Blennow, fysioterapeut på Joint Academy. 

Trots att ingen patient med artros ska kunna opereras utan att först ha genomgått grundbehandling vittnar siffrorna från Socialstyrelsen om något annat. Samarbetet mellan Capio och Joint Academy är ett exempel på hur vårdgivare som representerar olika delar av behandlingspyramiden kan samverka för att skapa en mer sammanhållen vårdkedja.

Vill du veta mer? Kontakta [email protected]

Granskare: Christian Anker-Hansen, Ortoped och allmänläkare

Källor

[1] BOA-registret. Behandling mot artros. [internet] Hämtad från: https://boa.registercentrum.se/foer-patienter/behandling-mot-artros/p/rywy4FP97 

[2] Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid rörelseorganens sjukdomar, Indikatorer. Publicerad 2021. Hämtad från: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2021-1-7134.pdf 

[3] BOA-registret. Årsrapport 2014. Publicerad 2015. Hämtad från: https://registercentrum.blob.core.windows.net/boa/r/BOA-rsrapport-2014-f-r-utskrift-HkykrlPbe.pdf 

[4] Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Publicerad 2021. Hämtad från: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2021-1-7137.pdf