Artros – fakta, symtom, diagnos och behandling

Artros, eller osteoartrit som det också kallas, är världens vanligaste ledsjukdom med över 500 miljoner människor drabbade världen över. Men vad är artros egentligen, vad är det som händer i leden och vad är typiska symtom på sjukdomen?

Artros kan drabba alla leder i kroppen men är vanligast i knä, höft och i fingrarnas ytter- och mellanleder. På grund av att vi lever allt längre samt att antalet överviktiga i samhället ständigt stiger, så ökar prevalensen* av ledsjukdomen i världen med varje år.

En folksjukdom med ett stort mörkertal

Artros klassas som en folksjukdom på grund av dess höga förekomst i befolkningen. Ungefär 800 000 personer i Sverige har artros och man beräknar att omkring 25% av alla vuxna över 40 år har fått diagnosen artros i en eller flera leder. Det finns dock ett stort mörkertal av drabbade bland befolkningen då många lever med artros utan att söka vård eller få behandling. Att inte söka vård för smärta eller stelhet i en led kan bland annat bero på att symtomen ofta accepteras som en del av åldrandet. Av den anledningen är utbildning om sjukdomen så viktigt, då ökad kunskap och förståelse om tidiga symtom spelar stor roll för behandlingen av ledsjukdomen.

Symtom på artros

Artrossymtom kommer ofta smygande och kännetecknas främst av ledsmärta och stelhet i leden, speciellt i samband med eller efter belastning av den drabbade leden. Ibland, och vanligen i senare skeden, förekommer även vilovärk och värk på natten. Andra symtom inkluderar svullnad, ömhet och i vissa fall rodnad. Vid knäledsartros försämras rörligheten i knät och knät kan upplevas som stelt, särskilt på morgonen eller efter stillasittande. Det kan även låsa sig och knäppa och knaka. Har man höftartros får man ofta smärta i ljumsken som strålar ända ner till knät. Vid artros i fingrarna kan fingrarna svullna upp. Det är också relativt vanligt att knutor uppstår på fingrarnas ytter- eller mellanleder. De allra flesta som drabbas av artros, oavsett led, kan dock leva ett aktivt och ofta smärtfritt liv med hjälp av handledd, anpassad träning.

Läs mer om artrossymtom

Hur man ställer diagnosen

Artros är en så kallad klinisk diagnos som ställs utifrån de svar som vårdgivaren får på frågor om patientens symtom, sjukdomshistoria och ledfunktion. Ibland kan man även få göra olika funktionstester. En röntgen behövs inte, såvida inte osäkerhet kring diagnosen föreligger. Symtom och röntgenfynd stämmer generellt inte överens. Artros kan diagnostiseras av en fysioterapeut eller en läkare. Upplever man smärta eller stelhet i en led bör man vända sig till sin vårdcentral eller direkt till en fysioterapeut via en privat klinik.

Läs mer om hur diagnosen ställs

Hur påverkas leden vid artros?

Artros drabbar hela leden, det vill säga brosk, ben, menisk, ligament, ledhinna och senor. Det talas dock ofta om att artros är en brosksjukdom. Detta beror på att forskningsfokus länge legat på vad som händer i brosket när en led drabbas av artros.

Brosk är en stödjevävnad i kroppen som hittas i olika delar av kroppen. Det finns tre typer av brosk, men ledbrosk är den vanligaste brosktypen. Ledbrosket klär skelettändarna i leden (ledytorna) och gör benen i leden “hala” så att de enkelt kan glida mot varandra när vi rör på oss. Brosket hjälper också till att fördela den belastning som våra leder dagligen utsätts för.

Normalt sker en ständig uppbyggnad och nedbrytning i broskvävnaden.  Vid artros bryts ledbrosket ner snabbare än det hinner byggas upp och ledytorna glider sämre mot varandra. Det kan medföra stelhet och smärta samt att det “knakar” i den drabbade leden. Exakt vad det är som orsakar denna process är vi ännu inte helt säkra på, inte heller i vilken ordning artrosförändringar sker i de olika vävnaderna i leden. Men vi vet att förändringarna ger symtom och att de är relaterade till riskfaktorer.

Läs mer om hur brosket påverkas vid artros

Riskfaktorer för artros

Alla kan drabbas av artros. Trots att det inte går att säkerställa anledningen till varför en individ utvecklar ledsjukdomen, så känner vi till en rad olika riskfaktorer, både behandlingsbara och icke-behandlingsbara. Kända behandlingsbara riskfaktorer är:

  • Övervikt/fetma
  • Långvarig, monoton arbetsbelastning
  • Belastning förenat med muskelsvaghet
  • Ledskador

Kända riskfaktorer som inte är behandlingsbara är ålder, gener och biologiskt kön.

När man talar om att ålder är en riskfaktor, handlar det inte om att artros är en del av det naturliga åldrandet. Det har istället med att göra att den som är äldre har en led som varit utsatt för överbelastning eller andra riskfaktorer över en längre tid. 

Sjukdomen utvecklas i större utsträckning hos kvinnor efter övergångsåldern. Dubbelt så många kvinnor än män drabbas. Ärftlighet utgör mellan 40-65% av risken för att drabbas, beroende på led.

Läs mer om riskfaktorer

Tidig utveckling av artros efter ledskada

I vissa fall kan artros uppkomma till följd av ett akut ledtrauma i unga år. Vi brukar då tala om att patienten drabbats av posttraumatisk artros. De vanligaste ledskador som medför en ökad risk för att utveckla ledsjukdomen senare i livet är meniskskador i knät, speciellt i kombination med korsbandsskador. Artros ska alltid, oavsett ålder och riskfaktorer, behandlas likadant med träning och patientinformation som grundbehandling.

Läs mer om posttraumatisk artros

Hur artros behandlas

Trots att artros är en livslång sjukdom, kan det vara skönt att veta att den kan behandlas. Med rätt information och handledd träning, går det att behandla och lindra sina artrossymtom. Att få diagnosen artros innebär inte att du inte kommer att kunna utföra samma aktiviteter eller leva samma aktiva liv som du tidigare gjort. Med hjälp av grundbehandlingen med patientinformation och regelbunden handledd träning, kan du med stor chans leva ett aktivt liv med betydligt mindre smärta. Alla artrospatienter bör påbörja grundbehandling direkt efter diagnos för att få bästa möjliga resultat. Anpassade träningsövningar för att lindra dina artrossymtom kan du få råd om av en fysioterapeut.

Det finns behandlingar som vid behov kan användas för att komplettera grundbehandlingen, allt från smärtstillande tabletter till operation. Dessa ska inte ses som det första behandlingsalternativet, utan som ett tillägg till grundbehandlingen när den inte ger tillfredsställande resultat. Träning är den behandling som ska erbjudas till alla artrospatienter, oavsett sjukdomstillstånd, när de fått sin diagnos.

Läs mer om behandlingar vid artros

Förebygg artros

Det finns åtgärder för att minska risken att drabbas av eller försämras vid artros. Du kan i första hand se över om du har några riskfaktorer, då en del går att påverka. Påverkbara riskfaktorer är ledskador i samband med sport & idrott, övervikt, fysisk inaktivitet, svaga muskler och enformigt tungt arbete. Risken för drabbas av sjukdomen ökar ju fler riskfaktorer du har. I förebyggande syfte kan man till exempel undvika tung arbetsbelastning och variera arbetsställningen på jobbet. Att vara fysiskt aktiv hela livet kan också hjälpa till att förebygga artros. Lederna behöver motion och fysisk inaktivitet är varken bra för lederna eller den allmänna hälsan. Är man överviktig kan man se över sin livsstil och ändra sina kost- och motionsvanor. Det handlar dock mest om att musklerna ska orka bära upp kroppsvikten. Därför är det viktigare att träna för att stärka sina muskler än att lägga fokus på att gå ner i vikt.

Läs mer om förebyggandet av artros

*Prevalens är ett begrepp för antalet personer i en befolkning som är drabbade av en sjukdom.

Ladda ner Joint Academy

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen
  • Inga väntetider
  • Patientavgift 0 kr
Kom igång idag

99% patientnöjdhet

“Övningar som tar två minuter lät som ett skämt men efter ett par veckor kände jag en förändring.“

Lotta

“Jag tar inga värktabletter, behöver inte operera mig och kan fortsätta spela tennis.”

Robert

“Smärta har jag aldrig. Den tycker jag försvann efter ett par veckor med Joint Academy.”

Anne

Innehåll

Joint Academy App Joint Academy App

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Få ett sms med länk för att ladda ner appen

  • 5 minuter om dagen

  • 0kr i patientavgift

  • Inga väntetider

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen
Border

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen